PROJEKTY 2015-
Zažít, porozumět, vytvořit...
10.08.2018

Od začátku dubna do konce září 2018 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt "Zažít, porozumět, vytvořit", zaměřený na rozvoj regionálně ukotveného environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Projekt je uspořádán do čtyř aktivit, z nichž každá podporuje daný záměr jiným způsobem.
Během jara jsme uskutečnili 15 jednodenních exkurzí na významné přírodní lokality jižních čech pro žáky základních škol. Program vedený ve stylu "škola hrou" umožnil žákům bezprostřední zážitek přírody, porozumění ekologickým zákonitostem i vlivům lidské činnosti na pozorovaný stav přírody. Jako přírodní učebna nám posloužila mimo jiné národní přírodní rezervace Řežabinec, Terčino údolí u Nových Hradů nebo okolí Dívčího kamene v CHKO Blanský les. Exkurzí se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně základních škol z různých částí Jihočeského kraje.
Zároveň jsme začali s přípravou nové vzdělávací pomůcky pro terénní ekologii - kapesního miniatlasu "Byliny u vody". Jde o třetí díl publikační řady, v předchozích letech jsme vydali stejně koncipované pomůcky "Lesní byliny" a "Byliny na loukách a podél cest". Každá z nich obsahuje fotografie více než 70 regionálně významných druhů s ekologicky zaměřenými charakteristikami v krátkých textech doplněných symboly. Hlavní využití těchto pomůcek spočívá spíše ve výzkumných činnostech, než v prostém rozeznávání druhů. Vedle využití v našich výukových programech je poskytujeme učitelům jihočeských škol.
V období letních prázdnin se věnujeme takén přípravě třídenního výukového programu Vyšebrodsko. Nový program doplní stávající nabídku pobytových programů v přírdě pro základní školy a umožní využití dalších podnětných lokalit pro environmentální vzdělávání a výchovu. Zájem škol o tyto programy meziročně stále stoupá. Pilotní realizace programu Vyšebrodsko proběhne v září.
V té době vyvrcholí také spolupráce se šesti školními třídami, které se zapojily do programu Dobrodruh - Děti a ochrana biologické rozmanitosti volně žijících druhů. Na jaře si účastníci zahráli ekologickou stolní hru "Přežití v krajině", v níž se různé druhy živočichů a rostlin střetávají s pozitivním i negativním působením lidských činností. Hra vede k uvědomění si významu chráněných území i drobných opatření, která ve prospěch volně žijících organismů můžeme učinit třeba na školní zahradě. Ve druhé fázi proto každá třída podnikne vlastními silami jednoduché nízkonákladové opatření dle výběru žáků. Nabídku možností připravuje odborný lektor a konzultuje s pedagogy. Jedna ze zapojených skupin se rozhodla pro stavbu "hmyzího hotelu". K tomu je zapotřebí mj. nasbírat přírodní materiály, které mohou sloužit hmyz k přezimování (např. slámu, duté stonky, dřívka a větvičky, šišky) a vybrat vhodé slunečné místo na pozemku.
Podpora projektů environmentálního vzdělávání a výchovy v Jihočeském kraji nabízí mnoho příležitostí, je však škoda krátkého realizačního období a nastavenych podmínek, obtížně zvladatelných pro neziskové organizace.Vycházka krajinou proměn
10.08.2018

V sobotu 23.6. uspořádalo Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia vycházku pro občany města Českých Budějovic, jejímž hlavním tématem byla ekologická obnova krajiny s intenzivním zemědělským hospodařením. Vycházka byla vedena po části trasy naučné stezky "Krajinou proměn" v okolí obce Vidov. Starosta obce Vidov ing. Tomáš Šedivý seznámil účastníky s vývojem okolní krajiny ve 20. století (intenzifikace zemědělství, scelování pozemků do velkých bloků, rušení polních cest, slepých ramen a tůní v údolní nivě Malše) a představil projekty ekologické obnovy, realizované obcí. Mezi ně patří přírodě blízká protipovodňová opatření, mokřadní biocentrum s tůněmi, obnova historické polní cesty s výsadbou stromů, maloplošné, ekologicky šetrné pěstování zeleniny, zpracování odpadu z veřejné zeleně. Účastníci měli příležitost získat řadu zajímavých informací nejen z ekologie krajiny, ale i z praxe řešení otázek životního prostředí v obci. Vycházka byla spolufinancována Statutárním městem České Budějovice v rámci projeku "Dny s Krascem".

 

                        

 


JARO 2018 NA CASSIOPEIE
25.07.2018

Jaro je každročně hektické období, ve kterém probíhá největší množství akcí nejen pro děti. Začíná velikonočními programy, pro které jsme měli i letos rezervované učebny celý měsíc před Velikonocemi. Začátkem dubna (5.-6.4.) jsme uspořádali dvoudenní seminář a workshop "Pozoruj a jednej - praktický přístup k environmentální výchově". Této akce, konané v rámci  mezinárodního projektu "Children In Permaculture" se zúčastnilo 40 učitelů a dalších vzdělavatelů z ČR a ze Slovenska.
V dubnu jsme odučili 60 výukových programů s environmentálním zaměřením pro děti ze základních a materřských škol, z toho 12 již proběhlo mimo učebny, na venkovních lokalitách. Pomáhali jsme při realizaci Dnů Země na Dobré Vodě a v MŠ Františka Ondříčka v Českých Budějovicích.
Zároveň vrcholily přípravy na meziinárodní konferenci Children n Permaculture, kterou jsme organizovali ve spolupráci s přáteli ze Slovinska. Konference proběhla 4.-6. května v Praze, v areálu ekocentra Toulcův Dvůr a v základní škole Na Beránku. Úspěch konference byl výsledkem neúnavné práce hlavní organizátorky Terezy Velehradské, podpory lidí z mezinárodního týmu, i pozitivního naladění více než stovky účastníků z různých evropských i mimoevropských států. Více o konferenci se dočtete zde:
Od poloviny května do konce června jsme odučili 120 environmentálních výukových programů pro školní třídy, převážně venkovních. Z toho 15 progamů bylo vícedenních, uskutečněných ve spolupráci s poskytovateli ubytování a stravy na Novohradsku a na Třeboňsku. Po celé jaro jsme se věnovali také tvorbě a údržbě ukázkové přírodní zahrady v našem sídle. V červnu jsme na zahradě uspořádali dvě akce pro veřejnost (zejména pro rodiče s dětmi): Den dětí a Vítání léta. 
Během jara jsme dále pracovali na projektu "Kolegiální podpora v síti Mrkvička, který pomáhá pedagogům mateřských škol rozvíjet "know-how" pro environmentální výchovu, a na projektu "Zažít, porozumět, vytvořit", v němž mj. vyvíjíme nové výukové programy a pomůcky pro envronmentální výchovu žáků základních škol.
Co můžete udělat pro nás...
25.12.2017

Líbí se Vám naše činnost a chtěli byste nás podpořit? Jde to jednoduše a bez nároků na Váš rozpočet. Nakupujete-li jakékoliv zboží přes internet, podívejte se, zda je váš e-shop registrovaný na portálu givt.cz. nebo dobromat.cz. Z každého nákupu, uskutečněného prostřednictvím givt.cz nebo dobromat.cz půjde několik procent na účet neziskovky, kterou si zvolíte. Pokud se rozhodnete pro nás, zvolte "Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest". Zde je to přednastavené:

https://givt.cz/zakladni-clanek-hnuti-brontosaurus-forest
https://dobromat.cz/podporim/cegv-cassiopeia

Děkujeme:-)
                                         
   MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace