PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |
Jak se chodí v Česku do školy? aneb prakticky o systému školství v ČR
06. 07. 2010

Centrum multikulturního vzdělávání, o. s., Jihlava, zve všechny cizince na zajímavou besedu o systému školství v Česku. Proběhne 31.srpna 2010 od 18.00 hod.
Vstup zdarma.
Pozvánka v pdf zde
Více informací zde


Svátek čaje 2010 : multižánrový prázdninový festival
06. 07. 2010

V pátek a sobotu 16. a 17. července v zámeckém parku u polsko-českých hranic proběhne festival Svátek čaje – slavnost všech milovníků koncertů, dalekých cest, nevšedních zážitků a hlavně kvalitních čajů z různých koutů světa.
Diváci festivalu si budou moci vychutnat pestrý program koncertů, přednášek a workshopů. Ke hlavním hudebním hvězdám pátečního večera bude patřit zpěvačka Iva Bittová, která vystoupí společně s další legendou české alternativy – Vladimírem Václavkem.
Další informace zde


Multikulturní setkání 24. 7. 2010
06. 07. 2010

Dne 24. července 2010 proběhnou v areálu léčebny hudební a divadelní vystoupení. Budou zde zastoupeny mladé talentované skupiny z Českokrumlovska, které využívají jednoho z projektových pracovišť CPDM o.p.s, ale i hudební skupiny zvučnějšího jmena, která účinkují nejen v České republice, ale i na zahraničních scénách.
Naším záměrem je časem vytvořit tradiční festival, kde důvodem k návštěvě bude zájem o kulturu v našem kraji, a ne mít důvod ke konzumaci alkoholu. Z tohoto důvodu realizujeme tuto akci v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, kde je nemyslitelné konzumovat alkoholické nápoje.
Multikulturní setkání se koná ve spolupráci Psychiatrické léčebny Červený Dvůr a Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s Český Krumlov.
Případný výnos z akce bude rozdělen mezi Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr a NZDM Bouda.

Více informací zde


Na jedné lodi výukové programy 2. stupeň
22. 06. 2010

Anotace výukových programů 2. stupeň

  Úvodní výukové programy (2 hodiny/program)

Různé úhly pohledu

Každý z nás je určitým způsobem jedinečný, zastáváme různé názory a jinak se chováme v určitých situacích. Cílem tohoto programu je přivést žáky k zamyšlení nad tím, že nic není černé nebo bílé. Naučit je dívat se na různé situace z různých úhlů pohledu, očima těch „druhých“ a nacházet tak společnou řeč i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Hraním rolí se do jedné takové situace žáci dostanou. A jaké z ní najdou východisko? To záleží na jejich dovednostech komunikovat, spolupracovat a hledat netradiční řešení.

RVP: Český jazyk- komunikační a slohová výchova;
Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita);  sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje); Výchova k občanství – člověk jako jedinec, člověk ve společnosti; Mediální výchova – práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení; Dramatická výchova


Stereotypy a předsudky
V první části programu budeme pracovat s filmovým příběhem. Žáci budou předvídat děj a charakteristiky jednotlivých postav v postupně promítaném příběhu. Prostřednictvím vlastního prožitku budou mít možnost pochopit, jak se zažité stereotypy - názory o jiných lidech běžné ve společnosti - mohou proměnit v předsudky negativně ovlivňující naše chování. Naučí se rozlišovat skutečnost od názorů a interpretací, kriticky o nich přemýšlet a být si vědomi nebezpečí jejich slepého přejímání.

RVP:Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje); Český jazyk – komunikační výchova; Výchova k občanství – člověk ve společnosti, člověk jako jedinec; Výchova k občanství – člověk jako jedinec, člověk ve společnosti

  Navazující výukové programy (2 hodiny/program):
 
Lidská práva

Každý člověk má určitá základní práva bez ohledu na to jaký je nebo kde se narodil. Na druhou stranu s každým právem, které máme, souvisí i nějaká povinnost. V rámci různých aktivit se s konkrétními právy a povinnostmi seznámíme. Rozborem několika příběhů z různých koutů světa si ukážeme důsledky nedodržování či porušování lidských práv a zamyslíme se nad tím, nakolik by se životy lidí z příběhů změnily, kdyby jim základní lidská práva nebyla upírána.

RVP: Multikulturní výchova – lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity;
Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy); morální rozvoj (hodnoty a postoje); Výchova k občanství – člověk ve společnosti; stát a právo; globální svět; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, globální problémy; VDO – občan, občanská společnost a stát

Příchozí

Lidé se stěhovali z místa na místo odjakživa. V rámci programu poodhalíme některé z příčin migrace lidí. Zkusíme odhadnout, odkud a proč přicházejí lidé do České republiky a kam naopak lidé z ČR nejčastěji odcházejí. Největší migrační vlny zaznamenáme do mapy světa. Dále si vyzkoušíme jaké to je komunikovat s ostatními bez možnosti mluvení. Tato zkušenost nám pomůže vžít se lépe do situace nově příchozího spolužáka z cizí země, který neovládá český jazyk. Nastíníme si některé problémy, kterým musí čelit. Následně se pokusíme novému spolužákovi z cizí země pomoci k úspěšnější a snazší integraci do třídního kolektivu. Absolvováním programu získají žáci ucelený náhled na problematiku migrace se všemi jejími souvislostmi.

RVP:
Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Výchova k občanství – Člověk ve společnosti, Globální svět; Český jazyk a literatura – Komunikační výchova; Zeměpis; OSV – sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje, řešení problémů); Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola; Výchova k občanství – člověk ve společnosti; stát a právo; globální svět; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, globální problémy; Výtvarná výchova

Příběh uprchlíka
Co všechno ve skutečnosti víme o výzvách a problémech, kterým musí čelit někdo, kdo je nucen opustit svou zemi, rodinu, domov, práci a žít v zemi, kde o něj nikdo nestojí? Během programu se každý z nás stane uprchlíkem. Pocítíme na vlastní kůži nejistotu a bezmocnost, ale i naději pro nalezení bezpečnějšího místa pro život. Budeme se snažit porozumět problému uprchlictví v celém jeho kontextu.

RVP:
Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy); morální rozvoj (hodnoty a postoje); Výchova k občanství – člověk ve společnosti; stát a právo; globální svět; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, globální problémy

Okénko do Mongolska

Metodou vzájemného učení se seznámíme s historií Mongolska, přírodními podmínkami i s ekonomickou situací lidí zde žijících. Odpovíme si na otázky: Kdo jsou Nomádi? Jaký je jejich životní styl?  A co je jurta? S využitím komiksů, které jsou pro žáky zajímavou formou předávání informací, nahlédneme pod pokličku Mongolů přijíždějících do ČR, abychom zjistili, proč sem přijíždí, jaké mají očekávání a jaké jsou šance na jejich vyplnění.

RVP:
Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity; Zeměpis – obyvatelstvo světa, regiony světa; Český jazyk – komunikační výchova; Výchova k občanství – člověk ve společnosti, mezinárodní vztahy, globální svět; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (hodnoty a postoje); VMEGS – Evropa a svět nás zajímá; VDO – občan, občanská společnost a stát

Blíže k Ukrajincům

Co si představíme, když se řekne „UKRAJINEC“? Tento program věnujeme otázkám týkajících se spolužití Čechů a Ukrajinců v ČR. Společně prozkoumáme důvody, proč lidé z Ukrajiny odjíždí za prací do ciziny a proč si vybírají právě ČR. Jak je vnímáme a jak se jim v ČR pravděpodobně žije? Jsou pro nás přítěží nebo máme prospěch z jejich pobytu a práce i my? Naším cílem je přiblížit žákům tuto menšinu a nabourat stereotypní představy a předsudky o ní.

RVP: Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (hodnoty a postoje); Výchova k občanství – člověk ve společnosti; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá; VDO – principy soužití s minoritami; Zeměpis – obyvatelstvo světa, regiony světa


Cesta k porozumění

V příběhu z vietnamské tržnice se podíváme na konfliktní situaci očima vietnamského prodavače a české zákaznice a objasníme důvody jejich nedorozumění. Popovídáme si o životě ve Vietnamu za doprovodu fotografií. Dále budou mít žáci za úkol vyhledat z poskytnutých informačních zdrojů základní informace o Vietnamu a srovnat je s údaji o ČR. Pro zpestření si vyzkoušíme, jak se jí s hůlkami a odhalíme různé způsoby použití vietnamského klobouku.

RVP:Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (řešení problémů); Výchova k občanství – člověk ve společnosti; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá; VDO – principy soužití s minoritami; Zeměpis – regiony světa, obyvatelstvo světa


Rozmanitá Afrika


V průběhu programu se pokusíme ukázat žákům pestrost afrického kontinentu. Zaměříme se především na život lidí zde žijících.
Společně prožijeme reálný příběh rodiny z Tanzanie, kde si představíme rozdílné rodinné priority a uvědomíme si, že místní obyvatelé řeší nelehkou finanční situaci každý den. Prostřednictvím fotek poznají žáci nejen strasti, ale i radosti Afričanů. A protože jsou někteří lidé v Africe závislí často na pomoci svého okolí, budou i aktivity tohoto programu zaměřeny na zdokonalování práce ve skupinách.

RVP: M
ultikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace); morální rozvoj (hodnoty a postoje); Český jazyk – komunikační výchova; Výchova k občanství – člověk ve společnosti; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá; Zeměpis – obyvatelstvo světaNa jedné lodi výukové programy 1. stupeň
21. 06. 2010

Anotace výukových programů 1. stupeň (2.-5.třída)

  Úvodní výukové programy (2 hodiny/program)

Barevný svět
V tomto programu si žáci uvědomí, že nic kolem nás není černé nebo bílé. Právě naopak, že svět i život je rozmanitý. A co víc? Dokonce to může být pro nás i přínosné. Žáci budou mít možnost postavám z klasické pohádky přiřadit role, které se jim líbí. Procvičí si fantazii a dovednost spolupracovat. Po pohádce se přeneseme do reality každodenního života. Podíváme se na situace, které jsou žákům blízké a pokusíme se je společnými silami rozebrat tak, aby si žáci uvědomili, že na každou věc se dá dívat z různých úhlů pohledu. Uvědomí si nezbytnost takového vnímání pro bezkonfliktní a vzájemně přínosné soužití s ostatními lidmi. Na závěr si společnými silami vytvoří plakát, na kterém zobrazí výstupy z tohoto programu. Vyvěšením plakátu ve třídě se znalosti a postoje, které v programu získají, v žácích hlouběji zakoření.


RVP:
Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět - lidé kolem nás; Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace), morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje); Výtvarná výchova


Zařazen do škatulky

Na příkladu chlapce Yacouba si žáci uvědomí, co vnímají na lidech při prvním setkání a budou mít možnost poznat, nakolik odlišný může být jejich první dojem od skutečnosti. Zamyslí se nad tím, jaké důsledky může mít chování na základě prvního dojmu.  Prostřednictvím další hry si na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být zařazen do určité škatulky a jak těžké je se z ní dostat. V programu je kladen velký důraz na komunikaci jakožto základního prostředku k lepšímu poznání lidí navzájem.

RVP: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět - lidé kolem nás; MKV – kulturní diference, lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace), morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje)

  Navazující výukové programy (2 hodiny/program):


Domov
Každý z nás si pod pojmem domov představí něco jiného. Pro někoho je to spokojená rodina, kde člověk vždy najde to, co potřebuje. Pro někoho znamená domov zázemí a pocit bezpečí, pro jiného zase místo, kam se může kdykoliv vrátit. V rámci programu mají žáci možnost sdílet se svými spolužáky názory na to, jak vnímají svůj domov, čeho si na něm cení nebo kdy jsou doma nejraději. Také se seznámí s odlišnými životními podmínkami dítěte žijícího bez rodičů v jedné z nejzaostalejších zemí Asie. Povídání se střídá s dalšími zajímavými aktivitami, jako je například malování domečku nebo jeho společná stavba.


RVP: OSV – osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepojetí), sociální rozvoj (mezilidské vztahy, kooperace a kompetice); Multikulturní výchova – kulturní diference, multikulturalita; Český jazyk -  komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět – místo, kde žijeme, lidé kolem nás


Jaké je to být cizincem?
Program zahájíme povídáním si o osobních zkušenostech dětí z pobytu v zahraničí. Zavzpomínáme na věci hezké, ale i na ty, na které bychom raději zapomněli. Rozebereme různé důvody, které lidi vedou k přestěhování se do jiné země. Plněním úkolů ve skupinách bez možnosti užití českého jazyka si žáci lépe uvědomí, jaký význam má znalost jazyka při pobytu v zahraničí. V závěrečné části programu přijdeme na to, jak lze zjednodušit začlenění nového žáka (nejen z ciziny) do třídy. Připravíme pro nově příchozí pomůcku, která jim pomůže v orientaci a aklimatizaci v nové škole.

RVP: Český jazyk – komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět – místo, kde žijeme, lidé kolem nás; OSV – sociální rozvoj, morální rozvoj (hodnoty a postoje); Multikulturní výchova –lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity

Práva  a povinnosti
Každý člověk má určitá základní práva bez ohledu na to, jaký je nebo kde se narodil. Na druhou stranu s každým právem, které máme, souvisí i nějaká povinnost. V rámci různých aktivit se s konkrétními právy a povinnostmi seznámíme. Součástí programu je videoukázka, jejíž rozbor poslouží k uvědomění si provázanosti lidských práv a mezilidských vztahů. Pomocí konkrétního příběhu porovnáme situaci dodržování lidských práv u dětí v ČR a v rozvojových zemích.  


RVP: Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět – soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá

Život v Africe
V tomto programu se žáci seznámí s rozmanitostí afrického kontinentu. Budou mít možnost stát se na jeden den obyvateli Afriky a poznat tak lépe způsob života dětí v Africe. Nejprve stráví dopoledne v africké škole, kde se dozví něco o přírodních podmínkách Afriky, její geografii, fauně či flóře. Pak se zapojí do domácích prací, vyzkouší si tradiční způsob nošení vody a nakoupí si na africkém trhu s tradičními africkými předměty. V rámci programu samozřejmě neopomeneme ani volnočasové aktivity.

RVP: Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět – lidé kolem nás; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova – základní podmínky života


Na návštěvě v Mongolsku
Program je koncipovaný tak, že společně poznáváme život v Mongolsku očima dítěte, které zde žije. Seznámí nás s tradičním způsobem obživy lidí na venkově – pastevectvím - a z něho vyplývajícím životním stylem kočovníků. Navštívíme jurtu – klasické mongolské obydlí – a pokusíme se v ní sestavit nábytek podle mongolských zvyků. Věštěním ze zvířecích kůstek nahlédneme pod pokličku svého osudu. Závěrem budou mít děti možnost srovnat svůj způsob života s tím, co se dozvěděli během programu.

 
RVP: Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět – lidé kolem nás; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova – základní podmínky života

Pojďte s námi do Vietnamu

V tomto programu podnikneme s dětmi nejdříve přípravu a následně i cestu do jihovýchodní Asie, konkrétně do Vietnamu. Žáci se postupně dozvídají základní informace týkající se Vietnamu a seznámí se s některými kulturními zajímavostmi. V souvislosti s odlišným způsobem stravování si vyzkouší jíst s čínskými hůlkami. Vyrobí si klobouk, který ve Vietnamu neplní jenom funkci módního doplňku, ale má i velký užitkový význam. V průběhu cesty budou srovnávat to, jak se žije v ČR a jak ve Vietnamu. Budeme se snažit přijít na to, co máme společné, a v čem jsme naopak rozdílní.

RVP: Multikulturní výchova – multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity; Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (mezilidské vztahy), morální rozvoj (hodnoty a postoje); Člověk a jeho svět – lidé kolem nás; VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět; Enviromentální výchova – základní podmínky životaNabídka bezplatného cyklu čtyř výukových programů
18. 06. 2010

V rámci projektu Na jedné lodi Vám nabízíme možnost objednání bezplatného cyklu čtyř výukových programů s multikulturní tématikou ve školním roce 2010/2011. Projekt je určen žákům  ZŠ (2.-9. třída) a nižších stupňů víceletých gymnázií.

Cílem projektu Na jedné lodi je informovat o různých tématech MKV a zároveň napomoci k utváření multikulturně přátelského prostředí ve škole s důrazem na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin.

Projekt se skládá ze dvou částí:
·         2 úvodní výukové programy – žáci absolvují oba
·         2 libovolné navazující výukové programy – žáci absolvují 2 programy z naší nabídky

Kde se programy uskutečňují:
·         v prostorách CEGV Cassiopeia
·         ve škole (mimo České Budějovice)
Přihlášení do projektu Na jedné lodi: V případě Vašeho zájmu vyplňte Přihlášku k projektu  a zašlete nám ji elektronicky na mkv@cegv-cassiopeia.cz nebo poštou na naši adresu (CEGV Cassiopeia, Multikulti klub, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11). Vaši účast Vám zpětně potvrdíme. Pro více informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu mkv@cegv-cassiopeia.cz nebo telefonicky (385 520 951)
Nabídku výukových programů s anotacemi najdete v příloze.


Refufest aneb Přijde svátek
17. 06. 2010

5. ročník multikulturního festivalu, který poskytuje jedinečnou příležitost, během které se setkává česká veřejnost s lidmi pocházejícími z nejrůznějších částí světa. Festival probíhá 18. a 19. června 2010 v parku Kampa, Praha.
Více zde


Vietnam v Praze
17. 06. 2010

Výstava probíhá od března 2010 do 19. září 2010 v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha

Cílem výstavy je přiblížit vietnamskou kulturu na území hlavního města Prahy v širším pojetí - zachytit na jedné straně styl života vietnamské komunity - ukázat předměty každodenní potřeby, praktikované duchovní rituály.

Bližší informace zde


Multikulturní a filmové večery Konvergence of Cultures
07. 06. 2010

V rámci večera, který je vždy věnovaný jedné kultuře, mají hosté možnost se setkat se zástupcem dané kultury, dozvědět se více o jeho životě, zvycích, ale také o oblíbených tradicích či pokrmech, jejichž ochutnávky jsou většinou také součástí večera. Závěr večera je pak věnován tematickému filmu, jenž se k dané kultuře vztahuje a který byste v programech televizí jen těžko hledali.

10. 06. 2010 - Prezentace: Indie (manželé Priyanka a Sangharsh)

17. 06. 2010 - Movie night: Gandhi (události v životě Mahatma Gandhího)

24. 06. 2010 - Prezentace: Vietnam (Tony Nguyen)

01. 07. 2010 - Movie night: Barmský VJ (O Šafránové revoluci v Barmě 2007)

 

 

Prezentace i promítání se koná vždy ve čtvrtek od 19. hodin v Humanistickém centru, Tyršova 1, Praha 2 (poblíž I. P. Pavlova).

Více zde


Pozvánka do pražské Nákupní galerie Atrium
06. 06. 2010

V hale Nákupní galerie ATRIUM v Praze 2, Karlovo náměstí 10, můžete od dubna do konce června navštívit výstavku fotografií UNICEF, upozorňující na nedostatek čisté vody, hygieny a hygienických zařízení v nejchudších zemích světa.

Další informace zde


Indonéský filmový festival 2010
02. 06. 2010

Čtvrtý ročník filmového festivalu na kterém se představí tvorba dvou indonéských režisérek probíhá od úterý 8. 6. 2010 do čtvrtka 10. 6. 2010. Navštívit jej můžete v Městské knihovně v Praze Mariánské nám. 1, Praha 1
Vstup na festival je volný. Více informací zde


Seminář Realizace MKV
25. 05. 2010

Nabízíme pedagogům bezplatný akreditovaný seminář inspirací pro realizaci průřezového tématu multikulturní výchova. Pokusíme se přijít na to, jakým způsobem může učitel žáky motivovat, jak připravit hodinu směřující k naplnění cílů apod. Vyzkoušíme si aktivity zaměřené především na úvodní témata MKV jako je sebeuvědomění, uvědomění si rozmanitosti v rámci třídy, rozpoznání vlivu stereotypů v našem chování a práci s předsudky. Celý seminář je veden interaktivní formou. Přihlášky na seminář zasílejte nejpozději do 1. 6. 2010 sem, případně telefonicky na číslo 385 520 951.
 
Kdy: 8. 6. 2010 (9 - 13 hod.)
Kde: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice
Kdo: Ing. Bianka Machová


Výstava „My jsme to nevzdali“
11. 05. 2010

Tato výstava mapuje dějinné události naší minulosti pohledem přímých svědků.
Kdy: 10. 5. – 23. 5. 2010
Kde: náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
Kdo: občanské sdružení Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů


Bambiriáda
11. 05. 2010

Dvanáctý ročník celostátní prezentace činnosti občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.
Kdy: 20. – 23. 5. 2010
Kde: u Sportovní haly, České Budějovice


Metodický kurz Výchovy k nenásilí
11. 05. 2010

Hlavním tématem tohoto kurzu je nenásilí a jeho uplatnění v každodenním životě. Kurz je určen učitelům, vychovatelům, pedagogickým pracovníkům a studentům pedagogiky.
Kdy: 15. - 16. 5. 2010 (10 – 18 hod.)
Kde: Humanistické centrum, Praha 2, Tyršova 1
Kdo: organizace Komunita pro lidský rozvoj
Více info: www.komunita.org


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace