PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 |
20. ČERVEN - SVĚTOVÝ DEN UPRCHLÍKŮ
07. 06. 2012

Tento den byl vyhlášen v roce 2000 Valným shromážděním OSN. V současné době žije na světě asi 43 miliónů lidí, kteří v důsledku konfliktu nebo pronásledování nemají vlastní domov. UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) věří, že i kdyby na světě byla jediná osoba, která musela utéci před pronásledováním nebo válkou, je to stále příliš. I jediný uprchlík bez naděje je příliš mnoho. Světový den uprchlíků je připomínkou hrdosti a odvahy všech těchto lidí. V tento den jim vyjadřujeme naši solidaritu a podporu a připomínáme si jejich osudy a vůli přežít i v těch nejtěžších chvílích. Měli bychom proto uprchlíkům poskytnout takové přijetí, jakého bychom se chtěli sami dočkat na jejich místě.


12. ČERVEN - SVĚTOVÝ DEN PROTI DĚTSKÉ PRÁCI
07. 06. 2012

Na 12. červen připadá Světový den proti dětské práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce. Dětská práce je závažným celosvětovým problém, který se týká jak rozvojových zemí, tak i vyspělých částí světa. Podle údajů UNICEF je na světě 250 000 000 dětí nuceno pracovat. Z toho největší podíl má Asie, následována Afrikou a Latinskou Amerikou. Mezi nejhorší formy dětské práce patří zejména služba dětí v armádě, nebo dětská prostituce a sexuální zneužívání.
Pravidelná vojska a paramilitantní skupiny používají v současnosti 300 tisíc dětí ve 36 válkách. Mladí lidé jsou nuceni zabíjet v Kolumbii, Barmě, Srí Lance, Afghánistánu, Somálsku, Burundi a Kongu. Některé z těchto dětí jsou zneužívány nejbrutálnějším a nelidským způsobem - otevírají bezpečnou cestu v zaminovaných oblastech. Podle UNICEF je další milion dětí na světě nucených k prostituci. Z toho téměř polovina v Indii. Některé asijské země (např. Kambodža) se stávají oblíbeným cílem zahraničních turistů, které láká sex s dětmi. Dětská prostituce je však rozšířena i jinde - v Latinské Americe (zvláště v Brazílii), v Africe i v některých evropských zemích.
V západní a střední Africe je každým rokem prodáno 200 000 dětí do otroctví. Ty se stávají "majetkem" novodobých otrokářů. Ztrácejí kontakt s rodinou, nechodí do školy, pracují i v tak otřesných podmínkách jako jsou doly a kamenolomy, nosí těžká břemena, na skládkách sbírají radioaktivní odpad, nebo do úpadu otročí na kakaových, kávových, třtinových, či bavlníkových plantážích. Při všech těchto pracích jsou zranění velice častá a děti nemají zajištěnu ani základní lékařskou péči. Tyto statistiky ovšem započítávají pouze takzvané ekonomicky aktivní děti, což zdaleka nezahrnuje všechny pracující děti. Mnohé z nich nejsou totiž za svou práci placeny (obhospodařují pole a dobytek nebo pracují v domácnosti, či v rodinné řemeslné dílně).
Všechny formy dětské práce jsou naprosto nepřijatelné, a to pro každé dítě na světě! Nejlepším místem pro práci je škola.


VYŠLO POSLEDNÍ ČÍSLO ČASOPISU ROMANO VOĎORI
07. 06. 2012

Zvonek zvoní, škola končí a stejně tak bohužel i Voďori (alespoň na čas). Tříletý projekt, v jehož rámci časopis vycházel, je u konce. Zkuste si tedy vychutnat poslední tištěné červnové číslo. S koncem tištěné verze časopisu souvisí také zvolené téma KONEC – NOVÝ ZAČÁTEK. Většina konců různých období života člověka skýtá také nové začátky. Těch se často bojíme, přestože nezřídka znamenají nový start, nové možnosti a zlepšení naší situace. Tragické a bolestné konce nás naopak mohou značně posílit a my se pak dalším nadcházejícím problémům nebojíme stavět čelem.
Červnové číslo Romano Voďori si můžete stáhnout na
/www.romanovodori.cz/casopis/


VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO BULLETINU VARIANT PRO ŠKOLY – TENTOKRÁT NA TÉMA „POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST“
07. 06. 2012

Program Varianty vydal v květnu další číslo bulletinu pro školy, tentokrát na téma potravinová bezpečnost. Stručný obsah: Není hlad jako hlad (úvodník k aktuálnímu číslu), Rýže na 100 % úrok (článek Petra Drbohlava z africké Kambodži), Víme co jíme? (příspěvek Martina Chovance ze Střední zemědělské školy v Písku), Raul ví, že když Kubánce nakrmí, nebudou se tolik bouřit (rozhovor s Pavlou Holcovou, koordinátorkou kubánských projektů společnosti Člověk v tísni), Květiny místo obživy (metodický list pro pedagogy ZŠ a SŠ), Jak zařadit potravinovou bezpečnost na 1. stupeň? (příspěvek Barbory Jelenové ze ZŠ a MŠ Mendíků v Praze), potravinový kvíz, přehled nových výukových materiálů atd.
Aktuální bulletin i jeho starší čísla si můžete stáhnout na www.varianty.cz v sekci Naše nabídka / Bulletiny. V případě, že byste chtěli bulletin dostávat v tištěné podobě (vychází 2x do roka), kontaktujte Ivu Janskou na adrese: iva.janska@clovekvtisni.cz.


JAK HODNOTIT ŽÁKY CIZINCE?
07. 06. 2012

Máte ve své třídě žáka cizince? Kladete si před blížícím se koncem školního roku otázku, jak ho budete hodnotit, když ještě nerozumí dobře česky? Za co vlastně, když není schopen zvládnout běžnou učební látku jako ostatní žáci? Je například slovní hodnocení vhodnou alternativou? Reaguje na tuto situaci nějak naše legislativa?
Na tyto a spoustu dalších otázek Vám odpoví META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, které v rámci informační kampaně Škola pro všechny poskytuje pedagogům metodickou podporu a poradenství.
Více info: www.meta-os.cz, www.inkluzivniskola.cz


70% ČECHŮ VNÍMÁ DISKRIMINACI V ČR JAKO PROBLÉM. ZNEVÝHODNĚNÍ KVŮLI RASE A NÁRODNOSTI JE NA 2. MÍSTĚ.
07. 06. 2012

Jako velký problém hodnotí 70% Čechů diskriminaci v České republice. Stejný názor přitom před dvěma lety sdílelo o polovinu méně obyvatel. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury STEM. Za nejzávažnější považuje většina lidí znevýhodňování kvůli věku, na druhé místo se zařadila diskriminace z důvodu rasy a národnosti.
Pouze 4 procenta dotázaných si naopak myslí, že diskriminace v Česku představuje jen okrajový problém, a 26 procent lidí ji hodnotí jako poměrně malý problém. Naopak za velký problém považuje diskriminaci 57 procent Čechů, a 13 procent dokonce za zcela zásadní.
Souhrnný podíl lidí hodnotících diskriminaci jako velký či zásadní problém se od roku 2003 pohyboval většinou kolem 50 procent. V roce 2011 ale stoupl na 66 procent a letošní výsledky nárůst potvrdily.
Celý článek si můžete přečíst: zde.


ČLOVĚK V TÍSNI ZVEŘEJNIL VÝSLEDKY Z ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU MEZI STŘEDOŠKOLÁKY
07. 06. 2012

Průzkum zjišťoval vztah studentů k aktuálním místním i globálním problémům, médiím, československým dějinám, romské menšině, jejich politické preference, spokojenost se školou, kterou navštěvují či ochotu zapojit se do veřejného dění. Kromě zjištění aktuálního stavu bylo jeho cílem i porovnání výsledků se stejným šetřením z přelomu roku 2008/2009.
Výzkum přináší v mnohém znepokojivé výsledky a potvrzuje trendy, které naznačila předchozí šetření a výstupy dalších projektů. Názory a postoje středoškoláků v mnohém korespondují s tendencemi, které se projevují v celé české společnosti. Zdá se, že studenti jsou silně ovlivňováni médii a poměrně snadno slyší na zdánlivě jednoduchá řešení.
Kompletní zjištění průzkumu spolu s interpretacemi odborníků najdete: zde.PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE ZVE NA DALŠÍ ROČNÍK KURZU HORIZONT
07. 06. 2012

Kurz Horizont je o využití vlastního potenciálu, zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, cílevědomosti, spokojenosti se sebou samým, nadhledu a jistotě, že to, co dělám, dělat chci. Je o prioritách, setkávání, o příběhu a o krajině. Čím víc do kurzu sami dáte, tím více od něj můžete čekat.
Do programu jsou zařazeny aktivity zaměřené na sociální vztahy, komunikaci, náročnější fyzické aktivity, kreativní dílny, aktivity relaxační a další. Většina těchto aktivit nestojí samostatně, ale je zapojena do celků v rámci rozsáhlých strategických programů. Během deseti kurzovních dnů zažijete to, co se ve všedních dnech stihnout nedá. A budete na ně vzpomínat ještě mnohem déle. Horizont se nezapomíná, Horizont se žije i po překročení.
I přesto, že je program kurzu koncipovaný tak, aby se každý mohl účastnit všech aktivit a aby všechny aktivity tvořily logický a dramaturgický celek, platí vždy možnost volby - vždy můžete říct "tohoto programu se nezúčastním". Mottem tohoto ročníku je „Pevným krokem za obzor“.
Více info: zde.


LETNÍ ŠKOLA KRITICKÉHO MYŠLENÍ NA KŘIVOKLÁTĚ
07. 06. 2012

Máma, táta nebo úředník? Co vlastně očekávají děti, rodiče a nadřízení školští pracovníci od třídních učitelů? Jak může třídní učitel ovlivnit žákův vztah ke škole, k učení a celému světu? Tématem letošní letní školy Kritického myšlení je „Role třídního učitele (třídní učitelky) v dnešní škole“. Účastníci si vyzkoušejí různé techniky práce s třídním kolektivem, vyjasní si význam osobnostně sociální výchovy v prostředí dnešní školy, vytvoří si svůj plán práce třídního učitele nebo vedoucího kroužku, při setkání s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie si pojmenují své cíle ve vztahu k žákům atd.
Kdy: 29. 7. 2012 – 3. 8. 2012
Kde: Křivoklát
Cena: 6 600Kč (ubytování v pokoji s příslušenstvím) nebo 5 900 Kč (ubytování v pokoji bez příslušenství)
Více info: zde nebo na a.chocholova@seznam.cz, na tuto adresu je možné také zasílat předběžné přihlášky.


NOVÁ PŘÍRUČKA BOHOUŠ A DÁŠA NA STOPĚ HLADU
12. 05. 2012

Zatím poslední příručka globálního rozvojového vzdělávání z cyklu Bohouš a Dáša se tentokrát věnuje otázkám potravinové bezpečnosti. Jednak z toho důvodu, že metodický materiál k výuce tohoto tématu dosud neexistoval a současně málokdo tuší, co tento pojem znamená. A jednak proto, že ačkoli jde o téma velmi aktuální, většina lidí u nás nebo žijících jinde v Evropě či v jiných vyspělých oblastech světa mu nevěnuje příliš velkou pozornost. Příručka již tradičně přibližuje vybrané GRV téma pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit a průvodci jednotlivými kapitolami jsou oblíbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši.
Více info: zde.


JAK ROZVÍJET ČTENÁŘSTVÍ PŘI VÝUCE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VMEGS A MKV?
12. 05. 2012

Přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství? V 6 partnerských školách se učitelé zaměřili na čtenářství a průřezová témata. Žáci se v učebních jednotkách jako např. Masajské korále, Otroctví a Vánoční obdarovávání rozhodně nenudili. Učební jednotky obsahují podrobný popis jednotlivých kroků výuky, hodnocení cílů PT a Č, řadu pracovních listů, prezentací, videoukázek. Najdete tam i příklady dobré praxe
a podrobný seznam materiálů k jednotlivým PT a Č, používaných ve školách. Neváhejte a vyzkoušejte učební jednotky také se svými žáky!
Jednotlivé učební jednotky najdete na http://www.ptac.cz.


FOTOSOUTĚŽ KOKTEJL KULTUR
12. 05. 2012

Multikulturní centrum Praha vyhlašuje v rámci projektu Media4us fotografickou soutěž KOKTEJL KULTUR! Do soutěže se může zaregistrovat kdokoli, kdo na své fotografii zachytí prolínání kultur v České republice. Soutěž je otevřena všem amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku. Vítězné fotografie vybere nezávislá a odborná porota. Kritériem pro výběr bude zejména kreativní naplnění tématu soutěže, nikoli technická kvalita snímku. Hlavní vítěz obdrží kvalitní fotoaparát a zároveň postoupí do mezinárodní soutěže. V případě úspěchu v mezinárodní soutěži se zúčastní předávání cen v Utrechtu v roce 2013.
Více info: zde.


VÝVOJÁŘSKÁ SOUTĚŢ PRO NADANÉ STUDENTY „OTEVŘETE OČI HROU!“
07. 03. 2012

Sdružení nezávislých herních vývojářů České hry ve spolupráci s řadou partnerských organizací vyhlašuje velkou vývojářskou soutěž o 50 000 Kč a další ceny za více než 100 000 Kč! Vytvořte hru s tématikou ekologie, humanitární a rozvojové problematiky, lidských práv, sociálních problémů, partnerských vztahů nebo života s mentálním či fyzickým postižením! Soutěž probíhá od 14. února do 2. prosince 2012. První kolo soutěže končí zasláním betaverzí her, a to nejpozději do 26. září 2012.
Více info: Více info: http://soutez.ceske-hry.cz/


PROJEKT MULTIPOLIS ZAMĚŘENÝ NA PODPORU MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY
07. 02. 2012

Cílem projektu je vyvinout inovativní metodickou pomůcku - stolní didaktickou hru - pro výuku MKV. Tato metodická pomůcka je vhodná zejména pro předměty občanská výchova, rodinná výchova a etika, cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci 5. - 9. tříd základních škol. Školy zaregistrované do projektu získají dostatečný počet kusů inovativní deskové hry Multipolis a metodické příručky obsahující pracovní listy, návazné aktivity a metodickou podporu pro učitele. Hry i metodické příručky jsou pro všechny zaregistrované školy zdarma. Navíc školní koordinátoři projektu, kteří zajistí činnosti související s vyuţitím projektu na škole (a zúčastní se školení koordinátorů), obdrží finanční podporu.
Více info:
zde.


THEIA – OBČANSKÉ SDRUŢENÍ NABÍZÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
07. 02. 2012

THEIA – občanské sdružení (www.theia.cz) nabízí programy pro žáky a pracovníky základních škol zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Programy jsou realizovány v rámci projektu „Bezpečí pro děti“ a jsou zdarma.
Programy:
Bezpečný start do školního života – program je veden formou estetické výchovy, je zaměřen na potlačení rozdílnosti mezi vrstevníky a nevyčleňování z kolektivu pro jeho názory
Kyberšikana a virtuální svět – s dětmi je diskutováno o internetu, sociálních sítí, virtuálním světě; důraz je kladen na uvědomění si hranice bezpečnosti svého chování a jednání; program je veden formou besedy s prezentovanými ukázkami
Výtržnictví a extremismus – s dětmi jsou řešeny otázky související s výtržnictvím (vandalismus, chuligánství, sprejerství, vznik part a začleňování do nich, osoba vůdce party) a extremismem; program je realizován ve spolupráci s Policií ČR
Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost – určeno pro pracovníky škol, cílem workshopu je seznámit účastníky se základními rysy problematiky kyberšikany, v praktické části si osvojí práci s moderními komunikačními technologiemi, zejména internetem a sociálními sítěmi
Podrobnosti o jednotlivých programech naleznete v
příloze.
Více info: Barbora Čechová, cechova@theia.cz , tel: 724 243 726


| 0-15 | 15-30 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace