PROJEKTY 2015-
Krok za krokem - B - Objevování blízkého

Objevování blízkého je školní projekt, zaměřený na prožitek, poznávání a interpretaci místní krajiny. Souslovím „místní krajina“ máme na mysli území v okolí konkrétní školy, dostupné pro děti při dopolední vycházce. Místní krajina často nabízí více podnětů, než bychom si předem připustili, a je vhodným prostředím pro získávání environmentálních znalostí i pozitivních postojů k životnímu prostředí.

Z následujících textů si můžete učinit představu o východiscích a směřování projektu:

„Objevováním blízkého jsme se jako děti přirozeně zabývali. Někdo nám prozradil, že kousek za vesnicí je malý opuštěný lom. Nasedli jsme na kola a vyjeli vstříc dobrodružství. Jindy jsme zas našli průchod do vedlejšího údolí. Šli jsme podél břehů potoka, chvílemi korytem po kamenech, plni zvědavosti a úžasu. Když jsme se na chvíli zastavili, mohli jsme pozorovat různobarevné vážky, jak dosedají na listy pobřežních rostlin. Jednou kamarád vyhrabal ze dna lasturu. Byla tmavá, skoro černá, větší než lastury od moře. Doma jsme zjistili, že patřila vzácné perlorodce. To nás povzbudilo k dalšímu hledání. Tak jsme trávili dny u potoka, ošlehaní větrem, vodou, kopřivami. Všechen ten život se nám vpíjel pod kůži, nenápadně nás pohlcoval a my jsme v něm nacházeli víc, než bychom si dokázali představit. Ten poklad snad nebyl ani schovaný pod prahem, stačilo nechat se pozvat dál.“
(úryvek z nové verze publikace „Objevování blízkého“; 1. vydání vyšlo v roce 2008 s podporou MŠMT a Magistrátu města České Budějovice)

Toulali jsme se po historickém centru Prahy a zkoumali budovy. Netušil jsem, co všechno na nich může být zajímavého. Sám bych si těch věcí nikdy nevšiml. Můj kamarád se v té době zajímal o architekturu a otevřel přede mnou nový svět. Od té doby se v Praze ani v jiných městech nenudím a není mi lhostejné, co se s budovami a jejich architekturou děje.
Tehdy jsem si uvědomil naplno, že totéž chceme dosáhnout při vycházkách s dětmi do přírody. Hlavním cílem je naučit děti všímat si podnětů, poznat a umět ocenit hodnoty, které příroda poskytuje. Rozmanité metody aktivního učení umožňují bezprostřední kontaktování dětí s přírodou, navázání vztahu. To dává příležitost k hlubšímu porozumění jevům, chápání souvislostí, v nichž jednotlivé faktické znalosti nabývají smyslu. Vědomost musí být celistvá, živá, organická. Musí se na ní podílet celý člověk od fyzického těla přes emocionální svět až po intelekt.“
(úryvek z článku psaného pro časopis Krasec, říjen 2008)

Jak to bude probíhat?

O realizaci školního projektu Objevování blízkého projevilo zájem více než 20 základních škol v Jihočeském kraji. Díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost můžeme nyní spolupracovat se šesti školami ve dvou cyklech (tři a tři) do června 2012.
Školní třídy absolvují po čtyřech dopoledních vycházkách do přírody v dostupném okolí školy. Trasy a hlavní témata vycházek zvolíme na základě předběžného průzkumu (např. vycházka k soustavě rybníků, zaměřená na vodu v krajině a vodní ekosystémy; lesní vycházka apod.). Cílem je představit dětem různé podoby místní krajiny, objasnit přírodní a lidské vlivy na jejich utváření, naučit se vnímat genia loci i stav prostředí z hlediska ekologické rovnováhy. Vycházky rozložíme v čase tak, abychom dětem zprostředkovali hlubší prožitek ročního rytmu přírody. Při práci s dětmi budeme využívat především metody aktivního učení.
Ve druhé fázi budeme spolu s učiteli podněcovat děti k interpretaci zážitků a poznání, získaných během vycházek do přírody. K tomu přistoupíme ve dvou hlavních aktivitách:
  • Společně vytvoříme výstavu na téma „krajina v okolí školy“.
  • Připravíme s dětmi akci pro veřejnost, během níž si účastníci (rodiče dětí aj.) projdou stezku po ekologicky cenných nebo jinak zajímavých místech v krajině. Dospělí si tak mohou vyzkoušet podobné úkoly a zažít podobné situace jako děti.
Uplatňování ekologické výchovy v přírodě i po skončení projektu podpoříme zpracováním metodických příruček pro učitele, „šitých na míru“ prostředí v okolí jednotlivých škol. Ekologické informace o místní krajině a popisy aktivit školního projektu zde doplníme o další metodické náměty pro ekologickou výchovu.

Mgr. Tomáš Smrž, autor a realizátor projektu
Zpět na Krok za krokem

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace