PROJEKTY 2015-
Inspirace pro pedagogy - Další anotace metodických materiálů
Jeden svět / One world

Autor:
Attila, J., Blaževic, I. a kol.
ISBN:
80-7203-204-6
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s
Rok vydání:
1999
Počet stran:
113

Anotace:
Kniha přináší úvahy a analýzy věnované lidským právům, otázce jejich univerzality, způsobům, jak jsou v různých částech světa porušována a obhajována.


Kouzelný koberec
Pohádky ze Střední Asie

Autor:
Tichý, J.
ISBN:
978-80-251-2178-8
Nakladatelství:
Computer Press, a. s.
Rok vydání:
2008
Počet stran:
231

Anotace:

Kniha představuje jedinečnou sbírku 23 středoasijských pohádek, v nichž se orientální důvtip mazaných zlodějíčků, taškářů a šprýmařů střetává s čarokrásným půvabem cizokrajných princezen a zlomyslnost poťouchlých čertů a krvelačných démonů soupeří s bezbřehou mocí urozených chánů a zámožných šáhů.


Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky


Autor:
Terzianová, A. M.
ISBN:
80-7178-188-6
Nakladatelství:
Portál, s. r. o.
Rok vydání:
1997
Počet stran:
152

Anotace:

Publikace obsahuje soubor návodů, podle nichž mohou děti z běžně dostupných materiálů vyrábět předměty vycházející z kulturních tradic vzdálených národů (Eskymáků, severoamerických Indiánů, obyvatel Střední a jižní Ameriky, národů Afriky, různých kultur Indie, jihovýchodní Asie a Dálného východu). Náměty pro tvořivost jsou doplněny základními informacemi o kultuře, způsobu života a myšlení původních tvůrců těchto exotických předmětů. nejde tedy pouze o výtvarnou činnost, ale o rozvoj schopnosti chápat a oceňovat odlišné kultury a o přípravu na život v pluralitní společnosti.
Publikace je určena učitelům výtvarné výchovy, učitelům mateřských škol a školních družin, vedoucím výtvarných kroužků, rodičům a samozřejmě samotným dětem.


Jak na šikanu


Autor:
Říčan, P., Janošová, P.
ISBN:
978-80-247-2991-6
Nakladatelství:
Grada Publishing, a. s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
160

Anotace:

Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit. Každá konkrétní situace vyžaduje odpovídající postup, ať už rodičů či učitelů a vychovatelů. Právě oni by díky této nové publikaci měli bezpečně poznat, oč v daném případě jde, a vědět, co dělat, odkud začít a kde a jak v případě potřeby hledat pomoc.


Lektorské dovednosti

Manuál úspěšného lektora

Autor:
Medlíková, O.
ISBN:
978-80-247-3236-7
Nakladatelství:
Grada Publishing, a. s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
176

Anotace:

Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu včetně obtížných situací. Dozvíte se, jaké jsou nejdůležitější dovednosti dobrého lektora, jak na nich pracovat či jak postupovat, jestliže chcete podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Kniha je psána srozumitelným jazykem a obsahuje řadu praktických rad a tipů.


Lektorské finty

Jak připravit a realizovat zajímavá školení

Autor:
Šoferová, J.
ISBN:
978-80-247-2483-6
Nakladatelství:
Grada Publishing, a. s.
Rok vydání:
2008
Počet stran:
112

Anotace:

Ryze praktická a názorná knížka přináší všem lektorům, trenérům a učitelům rady, tipy a účinné nástroje, jak výrazně zkvalitnit svá školení. Dozvíte se, čím se liší dobrý a špatný lektor, jak posluchače vtáhnout do výuky, jak získat a udržet jejich pozornost, jak uvádět příklady a dávat zpětnou vazbu. Hlavní pozornost je věnována interaktivitě při výuce, které se řada lektorů stále brání. Autorka, zkušená lektorka, na mnoha ukázkách představuje hlavní interaktivní techniky - testy, křížovky, kvízy, kreativní a pohybové techniky, využití negace a řadu dalších. Pokud chcete být lepším než průměrným lektorem, tato knížka by rozhodně neměla chybět na vašem stole.


Aktivní naslouchání při vyučování

Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ

Autor:
Palenčárová, J., Šebesta, K.
ISBN:
80-7367-101-8
Nakladatelství:
Portál, s. r. o.
Rok vydání:
2006
Počet stran:
104

Anotace:

Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější komunikační dovedností. To dokazují i četné domácí a zahraniční výzkumy, přesto je umění naslouchat věnována v našich školách jen velmi malá pozornost. S nástupem komunikačně orientovaného vyučování od druhé poloviny devadesátých let 20. století se sice situace začíná postupně měnit, změny však výrazně brzdí skutečnost, že učitelům v praxi i studentům stále chybí soustavnější teoreticky podložené a zároveň prakticky orientované poučení o tom, jak umění naslouchat u žáků rozvíjet. Tato publikace se pokouší tuto mezeru zaplnit. Je věnována metodice rozvíjení dovednosti naslouchat aktivně a s porozuměním při výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ. Autoři vycházejí z komunikačního pojetí jazykového vyučování, zasazují umění naslouchat a jeho rozvíjení do obecnějšího rámce rozvíjení komunikačních dovedností a aktivit dítěte, podávají metodické pokyny a doporučení, jak při výuce na 1. stupni ZŠ postupovat, a nabízejí příklady cvičení či aktivit, jež mohou učitelé při výuce využít.


Hry na semináře a workshopy

Autor:
Beermann, S., Schubach, M.
ISBN:
978-80-247-2964-0
Nakladatelství:
Grada Publishing, a. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
112

Anotace:

Jakými hrami vylepšíte semináře nebo workshopy tak, aby byly skutečně účinné a zajímavé? Jak během pár minut podpoříte koncentraci, zvýšíte aktivitu a kreativitu účastníků? Jaké hry použít pro vzájemné seznámení účastníků semináře a "prolomení ledů", pro budování týmu a dynamizaci skupiny? Jaké hry jsou vhodné pro uvolnění, pro rekapitulaci a pro úspěšné zakončení semináře? V knížce najdete celkem 66 osvědčených her, díky kterým výrazně zvýšíte užitečnost a přínosnost každého semináře či workshopu.
V knize Hry na semináře a workshopy - 66 kreativních her z edice Poradce pro praxi se dozvíte:
  • že hry jsou vhodné, když potřebujete změnu;
  • jak zvýšit kreativitu, např. při váznoucím brainstormingu;
  • jak procvičit koncentraci;
  • jak aktivizačními cvičeními obnovit energii;
  • jak "prolomit ledy" a stmelit tým;
  • jak uvolnit mysl před vstupem do nového tématu;
  • jak vytvořit předpoklady pro dobrou spolupráci skupiny.

Metody aktivního vyučování

Spolupráce žáků ve skupinách

Autor:
Stiná, D.
ISBN:
978-80-7367-246-1
Nakladatelství:
Portál, s. r. o.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
152

Anotace:

Rámcové vzdělávací plány tvoří pouze "obecný rámec" vzdělávání, stanovující základní obsah výuky a vzdělávací kompetence s tím, že vlastní náplň vzdělávání, způsoby a formy předkládání učiva se ponechávají na učiteli. Příkladem vhodných, efektivních a na žáka orientovaných vyučovacích metod jsou metody aktivního učení formou spolupráce žáků ve skupinách.
První část seznamuje se základní charakteristikou těchto metod, s principy jejich přípravy, zásadami vedení vyučovacích hodin a hodnocením práce žáků.
Druhá část obsahuje jednotlivé vyučovací metody (např. brainstorming, hraní rolí, případová studie, mentální mapování) spolu s praktickým návodem na jejich přípravu, vedení a hodnocení. U každé vyučovací metody jsou připojeny návrhy na vhodná pracovní témata.


Multikulturní poradenství. Teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě.


Autor:
Launikari, M., Puukari, S.
ISBN:
978-80-87335-07-9
Nakladatelství:
Dům zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance
Rok vydání:
2009
Počet stran:
291

Anotace:
Publikace Multikulturní poradenství – teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě poskytuje čtenářům mnoho náhledů, ze kterých mohou zkoumat migraci v sílícím multikulturním kontextu. Prvořadým cílem tohoto sborníku je poskytnout čtenářům teoretické rámce a praktické strategie zavádění poradenství pro lidi, kteří se snaží integrovat do evropské společnosti.
Publikace přináší jak texty s nadčasovými postřehy, tak okamžitě využitelné příspěvky, které z evropského hlediska představují praxi a teorii multikulturního poradenství. Publikace vychází z předpokladu, že kultura ovlivňuje celý poradenský proces. S důrazem na rozvoj multikulturních kompetencí poradce ukazují evropští autoři rozmanité cesty a metody, jak mohou poradci zlepšit dovednosti potřebné k tomu, aby se vyrovnali s nároky, jež před ně klade kulturní a etnická diverzita mezi klienty.
Publikace se soustředí mimo jiné na mnohočetnou povahu realit v Evropě, koncepční základy a etiku multikulturního poradenství, kulturní identitu, interkulturní komunikaci a interakci, zvládání interkulturních konfliktů či postavení imigrantů ve vzdělávání a na pracovním trhu. Nedílnou součástí textu jsou příklady osvědčených postupů, které odrážejí současné trendy v multikulturním poradenství v Evropě. Teoretické aspekty představené v knize čtenářům přiblíží otázky a úkoly připojené k jednotlivým kapitolám.


Islám


Autor:
Armstrongová, K.
ISBN:
978-80-7391-155-3
Nakladatelství:
Slovart, s. r. o.
Rok vydání: 2008
Počet stran: 255

Anotace:
Žádné jiné náboženství není obestřeno obavami z neznámého tak jako islám. Náboženství, které se jako jediné může pochlubit stoupajícím počtem přívrženců. Mezi obvyklé představy Evropana či Američana o islámu patří jeho extrémní formy – terorismus, diktátorské režimy nebo utlačování žen. Kniha se pokouší tento jednostranný pohled poopravit: poukazuje na myšlenkovou bohatost a komplexnost islámského učení v otázkách věroučných, právních i etických. Podává přehled dějin islámu od Mohamedova vystoupení přes rozrůznění šířící se nové víry v tak odlišných místech světa, jako je Arabský poloostrov, severní Afrika, Persie a Indie. Evropskému čtenáři poskytuje příležitost uvědomit si tváří v tvář jinému svou vlastní identitu.


Židovské tradice a zvyky

Autor: Nosek, B., Damohorská, P.
ISBN: 978-80-246-1518-9
Nakladatelství: Nakladatelství Karolinum
Rok vydání: 2011
Počet stran: 271

Anotace:
Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace Židovské tradice a zvyky pojednává o životě věřícího žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu.Mládež a delikvence


Autor: Matoušek, O., Matoušková, A.
ISBN: 978-80-7367-825-8
Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2011

Počet stran:
344


Anotace:
Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.


Subkultury mládeže

ISBN: 978-80247-2907-7
Nakladatel: Grada Publishing, a.s.
Rok vydání:
2010

Počet stran:
288


Anotace:
Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská či birminghamská), které se tématu subkultur věnují. Autor se zabývá typologií subkultur mládeže a jejich vztahem k sociálně patologickým jevům, médiím, trhu a politice. Blíže představuje subkultury hippies, skinheads, fotbalové chuligány, punk/hard core, graffiti, metal, gothic rock a taneční scénu. Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. Stejně tak je určena i rodičům a mládeži samotné – čtivou formou je seznámí s formováním jednotlivých subkultur a životních stylů v minulosti i současnosti.


Sociální psychologie

ISBN: 978-80-247-1428-8
Nakladatel: Grada Publishing, a.s.
Rok vydání:
2008

Počet stran:
416


Anotace:
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Sociální psychologie přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, o sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách. Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale i laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.


Interkulturní psychologie

Autor: Průcha, J.
ISBN: 978-80-7367-709-1
Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2010

Počet stran:
224


Anotace:
Druhé rozšířené vydání.
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.


Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole

Autor: Rief, S., F.
ISBN: 978-80-7367-728-2
Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2010

Počet stran:
256


Anotace:

Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům způsobit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování. Kniha je psána jako manuál - neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů osvědčených zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Umožní všem zainteresovaným lépe rozpoznávat děti s tímto syndromem, vyučovat s ohledem na jejich potřeby a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může dojít.Poruchy učení
Autor: Zelinková, O.
ISBN:
978-80-7367-514-1

Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2009

Počet stran:
264


Anotace:
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností.
Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).Nová cesta k léčbě šikany

Autor: Kolář, M.
ISBN: 978-80-7367-871-5
Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2011

Počet stran:
336


Anotace:
Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Autor navazuje na svou úspěšnou knihu Bolest šikanování (2005), která se stala učebnicí na vysokých školách a zároveň si získala zájem široké veřejností. Knihu ocení učitelé, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, rodiče, studenti pedagogiky.
Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se dlouhodobě zabývá problematikou šikanování. V této oblasti spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence. Je autorem řady publikací o sociopatogenních jevech.Zážitkové výukové programy
Autor: Pelánek, R.
ISBN:
978-80-7367-656-8

Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2010

Počet stran:
136


Anotace:
Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Učitelé často nemají zkušenosti s uváděním náročnějších her a instruktoři zážitkových akcí nejsou zvyklí vkládat do her výukové elementy. Tato publikace poskytuje inspiraci oběma skupinám a v tomto směru nemá na trhu konkurenci. Uváděné programy jsou značně rozmanité – od spíše výukových přes diskuzní až po primárně prožitkové programy určené k zamyšlení se nad vlastním životem. Detailní rozpracování několika projektů umožňuje použít je přímo bez velkých nároků na přípravu. Knihu využijí hlavně instruktoři zážitkových akcí a vedoucí volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi od 14 do 30 let a také učitelé se zájmem o netradiční metody a prvky výuky (multimédia, interakce, diskuze, aktuální témata).
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., pracuje jako odborný asistent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, výuku obohacuje o herní prvky. Napsal přes dvacet odborných publikací, je autorem knihy Příručka instruktora zážitkových akcí (Portál, 2008) a spoluautorem knihy Šifry a hry s nimi (Portál, 2007).Rozvoj morálního vědomí žáků. Metodické náměty k realizaci průřezových témat
Autor: Vacek, P.
ISBN: 978-80-7367-386-4
Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2008

Počet stran:
126


Anotace:
Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat. Publikace vychází ze souhrnu beletrizovaných mikropříběhů („morálních situací“), s nimiž lze pracovat při řízené diskusi. Vysvětluje podstatu morálního vývoje mladého člověka a opírá se o teorie, které tento vývoj popisují, její těžiště však spočívá v podnětech pro pedagogickou praxi. Poslouží i jako inspirace při uplatňování průřezových témat ve výchově (osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v souvislostech aj.). Publikace je určena učitelům ZŠ, SŠ a studentům pedagogiky.
PhDr. P. Vacek, Ph.D., působí na katedře pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové. Problematice psychologie morálky a výchovou charakteru žáků se zabývá již více než 20 let.Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Autor:
Belz, H., Siegrist, M.

ISBN:
978-80-7367-930-9

Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2011

Počet stran:
376


Anotace:
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování.
Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.Cílená zpětná vazba
Autor
: Reitmayerová, E., Broumová, V.

ISBN:
978-80-7367-317-8

Nakladatel:
Portál, s.r.o.

Rok vydání:
2007

Počet stran:
176


Anotace:
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru problémových situací a přehledu teoretických základů. Ukazuje, jak může být cílená zpětná vazba přínosná jak pro instruktora, učitele, trenéra, supervizora, tak pro účastníky. Kniha obsahuje více než 80 strukturujících technik, vyzkoušených v praxi. U každé techniky je podrobně popsáno její provedení, variace i využití v různých věkových skupinách.Příručka je určena pracovníkům v oblasti zážitkové pedagogiky, pedagogům všech typů škol, vedoucím táborů a akcí pro děti, mládež i dospělé, vedoucím kolektivů, studentům pedagogiky, psychologie a sportu.
Mgr. Eva Reitmayerová vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA orientovaný na člověka a několik psychosociálně orientovaných výcviků, přes deset let pracuje jako instruktorka v oblasti zážitkové pedagogiky, působí jako kmenová supervizorka pracovního týmu na Lince bezpečí a přednáší na VOŠ sociálně pedagogické.

Mgr. Věra Broumová vystudovala parazitologii na BF JU, pět let pracovala v neziskové organizaci Attavena,o.p.s., kde vedla projekty zaměřené na týmovou spolupráci a komunikaci, fundraising a vztahy s veřejností.Zpět na Inspirace pro pedagogy

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace